Nederlandse Liederen

Indien er onder de leden verzoeken zijn om speciale teksten te publiceren dan horen wij het graag van u.

Zo als u ziet beginnen we met het Wilhelmus, heel toepasselijk rond Koninginnedag, de Dodenherdenking en Bevrijdingsdag.

Volgens informatie door het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag samengesteld en op Koninginnedag 2000 door HM Ambassade te San José verspreid, is het Nederlandse volkslied, het Wilhelmus, een lied van 15 achtregelige coupletten dat tussen 1569 en 1578 is geschreven. Oudere liederen liggen ten grond-slag aan dit naamdicht op Willem van Oranje, leider in de on-afhankelijkheidsstrijd tegen Philips II van Spanje. Waarschijnlijk is de oorspronkelijke tekst geschreven door een banneling in Duitsland en heeft dichter en diplomaat Marnix van Sint Aldegonde een bijdrage geleverd aan de uitein-delijke versie ervan.

Bij nationale gelegenheden wor-den veelal het eerste en het zesde couplet gezongen. In het eerste couplet betuigt prins Willem dat hij zijn land trouw zal blijven tot in de dood, in het zesde bidt hij God om kracht om de tirannie te ver-drijven. Vooral in tijden van onderdrukking hebben deze ver-zen het Nederlandse volk sterk aangesproken.

Sinds 10 mei 1932 is het Wilhelmus het officiële Nederlandse volks-lied. Bij Koninklijk Besluit werd vastgesteld dat bij alle officiële gelegenheden, waarbij het volks-lied ten gehore wordt gebracht, het Wilhelmus zal worden ge-speeld.

Voor deze datum was het Wilhelmus al veelvuldig bij offi-ciële gelegenheden of belangrijke gebeurtenissen ten gehore ge-bracht. Enkele belangrijke mo-menten waren het beleg van Haarlem in 1573 en de intocht van de prins van Oranje te Brussel op 18 september 1578. Trompetten schal-den het Wilhelmus bij het bezoek van prins Maurits aan Breda en opnieuw toen hij in mei 1618 in Amsterdam werd ingehaald. Toen Willem V in 1787, na het herstel van het stadhouderlijk gezag, in Schoonhoven kwam, liet het klok-kenspel onophoudelijk het Wilhel-mus horen.

Het was nu de Prinsenmars gewor-den, nadat het lied tijdens het patriotische be-stuur verboden was geweest. Bij de viering van de geboorte van de latere koning Willem II op 16 december 1792 werd het in Venlo in de Rooms-katholieke kerk na de Hoogmis gezongen. Na de overgave van ´s Hertogenbosch aan de Fransen op 9 oktober 1794 trok het garnizoen met volle krijgseer af, waarbij de muziek van het Wilhelmus werd gespeeld.

De muziek van het Wilhelmus is gebaseerd op een omstreeks 1569 populair Frans soldatenlied, af-wisselend in drie- en vierkwarts-maat. Het lied is vermoedelijk ont-staan ten tijde van het Beleg van Chartres. De oudste notitie is aan-getroffen in Deuchdelijke Solutien (Antwerpen, 1574). Door Adriaen Valerius (ca. 1575-1625) is de melo-die nader uitgewerkt. Sinds 1626 is het Wilhelmus opgenomen in de in Nederland bekend gebleven bun-del Gedenck-clanck van Valerius. De bewerking van Walther Boer uit 1932 is de officiële versie van het volkslied.